Privacyverklaring

Brandstoffen Plusquin bvba, gevestigd in Bilzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Plusquin nv
Maastrichterstraat 205 , B-3740 Waltwilder
089 41 23 60
089 51 48 59
info@plusquin.be
www.plusquin.be
Ond.num. : BE0461.027.934


Persoonsgegevens die wij verwerken

Brandstoffen Plusquin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plusquin.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brandstoffen Plusquin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Brandstoffen Plusquin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brandstoffen Plusquin) tussen zit. Brandstoffen Plusquin gebruikt geen computerprogramma's of -systemen om besluiten te nemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brandstoffen Plusquin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard of dan wettelijk noodzakelijk is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Brandstoffen Plusquin verstrekt uitsluitend aan derden informatie enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Onze website bevat een link naar onze Facebook-account. Indien u deze link gebruikt, lees dan ook de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Brandstoffen Plusquin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brandstoffen Plusquin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@plusquin.be


Algemeen

 1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de afgeleverde produkten.
 2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar gemaakt te worden.
 3. De firma PLUSQUIN N.V. behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de afgeleverde produkten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper. De kosten voor de ophaling van de produkten vallen ten laste van de koper.
 4. De klant dient zelf te reageren wanneer hij binnen een redelijke termijn geen faktuur heeft ontvangen.
 5. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze produkten kontant betaalbaar. Ingeval van wanbetaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% vanaf de vijftiende dag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit met een minimum van 25,00 €.
 6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te TONGEREN.

Aansprakelijkheid

De firma PLUSQUIN N.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 1. Door opslag van haar produkten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks.
 2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
 3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkputten, enz. o.w.v. de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks.
 4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels / andere installaties tijdens of na de lossing van haar produkten.
 5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
 6. Door haar produkten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
 7. Door onvoldoende, laattijdige of niet professioneel onderhoud van motoren, machines of installaties.
 8. Door levering van haar produkten in opslagtanks, installaties of lokaties waar men niet over de vereiste (milieu-)vergunningen beschikt.
 9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van de levering.
 10. Door ontoereikende of onjuoste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte produkten waardoor geen of onvoldoende belasting, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden geheven.

Kosten

 1. De firma PLUSQUIN N.V. behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
 2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
 3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.